کمپاین جهانی جلوگیری از سوء استفاده و خَشونت در برابرکودکان و جوانان

له ماشومانو او ځوانانو د ناوره ګټه اخیستی او له هغوي سره تاوتریخوالی د مخنیوي نړیوال کمپاین 

 

Post 5

آيا ماشومانو ته درناوى به، په راتلونکي کې زموږ برخليک ته د پاملرنې او سوکالۍ لامل نه وي؟

 

7th day

از دید شما کدام روش ها مناسب خواهد بود تا میان کودکان عدالت را تامین نمائیم، و در مقابل آنان در برابر ما برخورد عادلانه داشته باشند؟

 

Read more...