روز جهانی صلح:

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۱ روز ۲۱ سپتمبر مصادف با ۳۰ سنبله را روز جهانی صلح اعلام کرده است. این روز اولین بار در سال ۱۹۸۲ برپا شد، بعد از آن زمان توسط بسیاری کشورها، گروه‌های سیاسی، گروه‌های نظامی و افراد مختلف ادامه یافته‌است.

موسسه ديده بان حقوق اساسی افغانستان  (WBRAO) با دفاتر همکار، در کمپاين صلح سال ۲۰۱۴ سهم گرفته و برنامه های آگاهی دهی برای جوانان در پيوند با صلح سازی، آگاهی دهی از طريق رسانه های اجتماعی، شرکت در بحث های رسانه ای در پيوند با نياز افغانستان به صلح پايدار همچنان اعلاميه مطبوعاتی را از طريق ۱۸۶۰ ايميل آدرس به رسانه های ملی، منطقوی و بين المللی فرستاده است.

 

  اعلاميه مطبوعاتی

  رسنيزه اعلاميه

   Press Release