تمویل برای آینده حق تعلیم از همین حالا

 

 

پانګونه د راتلونکی لپاره د زدکړی حق د همدا اوس څخه